C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

B

H

G
6
5
4
3
2
1
3456Gm
6
5
4
3
2
1
3456Gm6
6
5
4
3
2
1
1234Gm7
6
5
4
3
2
1
3456Gm7
6
5
4
3
2
1
3456

Prev nota Next nota


Copyright
Davy Kizherman