C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

B

H

H
6
5
4
3
2
1
1234Hm
6
5
4
3
2
1
1234H7
6
5
4
3
2
1
1234Hm7
6
5
4
3
2
1
1234

Prev nota Next nota


Copyright
Davy Kizherman