C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

B

H

B (A#)
6
5
4
3
2
1
1234Bm (A#m)
6
5
4
3
2
1
1234B7 (A#7)
6
5
4
3
2
1
1234

Prev nota Next nota


Copyright
Davy Kizherman