C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

B

H

F
6
5
4
3
2
1
1234Fm
6
5
4
3
2
1
1234F7
6
5
4
3
2
1
1234Fdim7
6
5
4
3
2
1
1234Fmaj7
6
5
4
3
2
1
1234

Prev nota Next nota


Copyright
Davy Kizherman