C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

B

H

D# (Eb)
6
5
4
3
2
1
6789D#m (Ebm)
6
5
4
3
2
1
6789D#7 (Eb7)
6
5
4
3
2
1
6789

Prev nota Next nota


Copyright
Davy Kizherman