C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

B

H

C#major (Db)
6
5
4
3
2
1
4567C#m (Dbm)
6
5
4
3
2
1
4567C#7 (Db7)
6
5
4
3
2
1
4567

Prev nota Next nota


Copyright
Davy Kizherman