C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

B

H

A
6
5
4
3
2
1
1234Am
6
5
4
3
2
1
1234A7
6
5
4
3
2
1
1234Asus4/B
6
5
4
3
2
1
1234A6
6
5
4
3
2
1
1234

Prev nota Next nota


Copyright
Davy Kizherman