C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

B

H

Dmaj
6
5
4
3
2
1
1234Dm
6
5
4
3
2
1
1234D7
6
5
4
3
2
1
1234Dm6
6
5
4
3
2
1
1234Dm7
6
5
4
3
2
1
1234

Prev nota Next nota


Copyright
Davy Kizherman