C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

B

H

Cmajor
6
5
4
3
2
1
1234Cm
6
5
4
3
2
1
3456C7
6
5
4
3
2
1
1234Cm6
6
5
4
3
2
1
3456Cmaj7
6
5
4
3
2
1
1234Cm7
6
5
4
3
2
1
3456Cdim
6
5
4
3
2
1
1234

Prev nota Next nota


Copyright
Davy Kizherman