C

C#

D

D#

E

F

F#

G

G#

A

B

H

F# (Gb)
6
5
4
3
2
1
2345F#m (Gbm)
6
5
4
3
2
1
2345F#7 (Gb7)
6
5
4
3
2
1
2345

Prev nota Next nota


Copyright
Davy Kizherman